Archiwizacja Gorzów, Szczecin. Archiwum Gorzów, Szczecin. Niszczenie dokumentów Gorzów, Szczecin.

  ARCHIWIZACJA WYSK                           

   Usługi
 
Usługi archiwizacyjne
Porządek w twoim biurze i archiwum

 
Polski ustawodawca nakłada na wszystkie instytucje publiczne szczegółowe wytyczne co do rejestracji, ewidencji i archiwizacji dokumentów. Usługi archiwizacyjne prowadzone przez naszą firmę ułatwia ten proces dając usystematyzowany i uporządkowany zespół akt. Pozwala to na szybkie odnalezienie poszukiwanych dokumentów, a pracownikom merytorycznym skupienie się na zadaniach najbardziej merytorycznych dla danej firmy.

W ramach usługi porządkowania dokumentów oferujemy:
 1. Określenie przynależności zespołowej akt
 2. Porządkowanie akt luźnych
 3. Klasyfikacje i kwalifikację rzeczową akt
 4. Wydzielenie akt do brakowania (niszczenia)
 5. Zapakowanie akt do teczek lub pudeł i ich opisanie
 6. Oznaczenie regałów i półek
 7. Pomoc w przekazaniu akt do Archiwum Państwowego

Całość prac kończymy przekazaniem spisu archiwalnego w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD/DVD).

 Kontakt

Niszczenie dokumentacji
Bezpieczeństwo Twojej firmy
 
Po właściwym czasie przechowywania akt polski ustawodawca nakazuje ocenę dokumentacji archiwalnej ze względu na jej przydatność dla danej jednostki organizacyjnej oraz okres przechowywania określony w instrukcji kancelaryjnej i JRWA. Następnie dokumentacja, której okres przechowywania minął, i która została uznana za niepotrzebną dla celów merytorycznych danej jednostki organizacyjnej zostaje wydzielona do brakowana i przekazywana do fizycznego zniszczenia.
 
Poufne niszczenie dokumentów obejmuje: 
 1. Sporządzenie spisu akt przeznaczonych do brakowania
 2. Przygotowanie wniosku dla Archiwum Państwowego
 3. Transport dokumentów 
 4. Przygotowanie do zniszczenia (usunięcie elementów plastikowych i metalowych)
 5. Fizyczne zniszczenie dokumentów
 6. Wystawienie certyfikatu zniszczenia.
 
 
Szkolenia kancelaryjno-archiwalne
Wiedza i kompetencje


W ramach prowadzonej działalności prowadzimy szkolenia kadry urzędniczej oraz osób nieaktywnych zawodowo z zakresu prawa archiwalnego. Prowadzone przez nas kursy i szkolenia mają za zadanie przygotowanie do pracy w biurach i składnicach akt. Ramowy program kursu obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, a w szczególności:  podstawowych zagadnień prawnych związanych z prawem archiwalnym, rodzajów współczesnej dokumentacji, zasad klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów, brakowania akt oraz przekazywania akt do Archiwum Państwowego.
   
Program szkolenia kancelaryjno-archiwalnego:

 1. Podstawowe zasady prawa archiwalnego
 2. Archiwum zakładowe, jego rola zadania i organizacja
 3. Organizacja pracy kancelaryjnej
 4. Instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 5. Dokumentacja współczesna
 6. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów
 7. Ewidencjonowanie i porządkowanie akt
 8. Obsługa komputerowego systemu informacji archiwalnej
 9. Brakowanie akt
 10. Konserwacja akt i przekazywanie akt do Archiwum Państwowego

 
Normatywy kancelaryjne
Instrukcja kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt i instrukcja archiwalna

 

Normatywy kancelaryjne, czyli przepisy kancelaryjne to:
 1. Instrukcja kancelaryjna
 2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt 
 3. Instrukcja archiwalna
Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych określają instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, który określa klasy, według których w organie lub jednostce organizacyjnej, grupuje się jednolicie, w systemie dziesiętnym, dokumentację powstającą i gromadzoną w tych organach i jednostkach oraz ustala dla dokumentacji kwalifikację archiwalną. JRWA stanowi podstawę oznaczania, rejestracji i grupowania dokumentacji w organie lub jednostce organizacyjnej w chwili wszczynania spraw oraz określa kwalifikację archiwalną jednorodnego rodzaju lub typu dokumentacji. Przepisy kancelaryjne piszemy w oparciu o ustawy, rozporządzenia i wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Ponadto, zwracamy się do właściwych archiwów państwowych o pozytywne zaopiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 Kontakt

E-Archiwum
Skanowanie dokumentów


Skanowanie dokumentów to proces, w którym następuje przeniesienie dokumentów z postaci papierowej na elektroniczną. Odbywa się on przy użyciu specjalistycznych skanerów i programów z funkcją OCR (odczytywanie zapisanych stron). Następnie zeskanowane dokumenty przesyłane są do zaprojektowanego odpowiednio do specyfiki twojej firmy E–Archiwum. Dzięki temu rozwiązaniu  użytkownicy uzyskują w pełni bezpieczną, odporną na pożar, powódź czy zalanie, dostępną 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę bazę dokumentów elektronicznych. 

W ramach wdrażania E-Archiwum oferujemy: 
 1. Zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniego do specyfiki firmy E-Archiwum
 2. Skanowanie dokumentów
 3. Eksport danych do bazy klienta
 4. Odbiór i dowóz dokumentów papierowych
 5. Szkolenie pracownicze z zakresu funkcjonowania E-Archiwum
E-Archiwum pozwala oszczędzić czas na wyszukiwanie poszczególnych dokumentów oraz miejsce potrzebnego na ic składowanie. Udowodniono, że koszty poniesione na wprowadzone E-Archiwum w pełni zwracają się już w ciągu 6 miesięcy
.
 

 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
 
 
Archiwizacja Usługi archiwizacyjne Niszczenie dokumentów Copyright © 2016 ARCHIWIZACJA WYSK